Sopimusehdot

Juristivalmennus

Yleiset sopimusehdot

1. Soveltamisala

Nämä yleiset sopimusehdot koskevat kaikkia Juristivalmennuksen (myöhemmin Järjestäjä) järjestämiä yliopistojen valintakokeisiin valmentavia valmennuskursseja ja kaikkia muitakin sopimuksia, joissa näihin sopimusehtoihin viitataan. Juristivalmennus voi muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa julkaisemalla uudistetut tai muutetut ehdot. Uusia sopimus- ja maksuehtoja sovelletaan muutoshetken jälkeen solmittuihin sopimuksiin. Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Järjestäjän tekemiin muihinkin sopimuksiin, jotka koskevat opetus- ja valmennuspalveluja, ellei toisin ole kirjallisesti, nimenomaisesti sovittu.

2. Palvelun ehdot

Juristivalmennus-valmennuskurssiin kuuluu siihen sisältyvän opetusohjelman mukainen lähi- ja/tai etävalmennus kokeineen sekä Juristivalmennus oppimateriaalipaketti.

Valmennuskurssin laajuus lasketaan 45 minuutin mittaisina oppitunteina, mutta kurssin järjestäjä voi päättää pidemmistäkin oppituntien kestoista. Kurssin edeltä ilmoitettu kokonaiskesto toteutuu kaikissa kursseissa. Kurssiin tai kurssimaksuun ei sisälly mitään muuta kuin kurssin esittelyssä ilmoitettu kurssin sisältö mahdollisine materiaaleineen ja lähiopetuksineen. Esimerkiksi valintakoekirjat eivät sisälly kurssin hintaan.

Kurssin opetus toteutetaan siten kuin se on ilmoitettu internet-sivuilla ja kurssin muussa markkinoinnissa. Kurssin pitäjä voi poiketa ennakkoon ilmoitetusta esimerkiksi muuttuneiden valintakoevaatimusten tai muuttuneen opiskelijavalintamenettelyn seurauksena tai kurssin järjestäjän paremmaksi tai toimivammaksi arvioiman valmennusmenetelmän käyttöönoton vuoksi.

Järjestäjällä palvelun tuottajana on vastuu ja valta tehdä opetuksen sisältöön liittyviä tarvittavia päätöksiä.

Järjestettävän koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään siihen, että se vastaa ennalta ilmoitettua, mutta opetuksen järjestämiseen liittyvät erityispiirteet tai muut erityiset syyt voivat edellyttää poikkeamista ennakkoon ilmoitetusta.

Järjestäjällä on oikeus muuttaa kurssin aikatauluja, opettajia, paikkaa, kurssin sisältöjä ja kaikkia muita kurssijärjestelyjä ilman ennalta tehtävää ilmoitusta.

Asiakas saa ennen kurssin alkua alustavan sisällöllisen kurssiohjelman. Alustavaan kurssiohjelmaan saattaa tulla muutoksia. Kurssin Järjestäjä ei vastaa aikataulumuutoksista aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

3. Maksuehdot

Lähiopetusta sisältävään kurssiin kuuluu oppimateriaalipaketti, joka veloitetaan itsenäisenä osana kurssimaksua. Kaikkiin postitse toimitettuihin materiaalipaketteihin lisätään postitus- ja toimituskulut.

Kurssimaksu laskutetaan kahdessa erässä ellei toisin sovita. Kurssimaksun ensimmäinen erä laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen 21 päivän maksuehdolla ja kurssimaksun toinen erä erääntyy noin viikkoa ennen kurssin alkua. Mikäli kurssille ilmoittautuminen tapahtuu alle neljä viikkoa ennen kurssin alkamista, erääntyvät kurssin molemmat erät noin viikkoa ennen kurssin alkua. Maksuehto on kuitenkin aina vähintään 14 päivää. Ensimmäisen erän maksettuaan kurssille osallistuva on varmistanut kurssipaikkansa. Molemmat maksuerät voi halutessaan suorittaa yhdellä kertaa. Järjestäjä noudattaa laskutuksessaan hyvää laskutus- ja perintätapaa.

Itseopiskelumateriaalitilaus laskutetaan yhdessä erässä tilauksen jälkeen 21 päivän maksuehdolla.

4. Peruutusehdot

Kurssin alkamisen jälkeen kurssin peruuttaminen ei ole mahdollista, eikä kurssimaksua tai sen osaa palauteta, vaikka asiakas jättäisi kurssin kesken tai ei saapuisi paikalle lainkaan, taikka olisi sairauden tai muun syyn johdosta estynyt osallistumaan opetukseen. Kurssin kokonainen tai osittainen käyttämättömyys ei vapauta kurssimaksun suorittamisvelvollisuudesta.

Kuluttaja-asiakkaalla on 14 päivän peruutusoikeus tilauksen tekemisestä tai pidempi aika mikäli toisin nimenomaisesti sovitaan tai mikäli Järjestäjä antaa pidemmän peruutusajan.

5. Kurssin peruuntuminen tai keskeytyminen

Mikäli kurssi joudutaan peruuttamaan ennen kurssin alkua kurssin Järjestäjästä tai muista seikoista johtuvista syistä, on kurssin Järjestäjä velvollinen palauttamaan kurssimaksun maksetut osat. Järjestäjä sitoutuu ilmoittamaan kurssin peruuntumisesta Kurssilaiselle hyvissä ajoin ennen kurssin alkamista. Järjestäjä ei ole velvollinen korvaamaan mitään välillisiä tai välittömiä kurssin peruutuksesta aiheutuneita kuluja tai syntynyttä vahinkoa. Asiakas tai Järjestäjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai siihen rinnastettavasta syystä aiheutuvasta sopijapuolen toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian kuin mahdollista häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä tai sen lakkaamisesta. Järjestäjä ei ole velvollinen suorittamaan arvonnassa voitetun lahjakortin haltijalle rahallista korvausta käyttämättä jääneestä lahjakortista.

6. Järjestyssäännöt

Kurssilainen on velvollinen pyydettäessä todistamaan henkilöllisyytensä ja velvollinen noudattamaan hyviä käyttäytymistapoja. Kurssin opetuksesta vastaavalla on oikeus poistaa opetustiloista epäasiallisesti käyttäytyvä tai millään tavalla muiden opiskelua häiritsevästi käyttäytyvä henkilö. Kaikenlainen epäasiallinen, häiritsevä, uhkaava tai väkivaltainen käytös aiheuttaa kurssilaiselle kurssille osallistumisoikeuden menetyksen. Kurssin Järjestäjä ei tällaisissa tilanteissa ole koskaan velvoitettu palauttaamaan kurssimaksua.

Oppitunneilla tulee pidättäytyä opetusryhmän työskentelyä häiritsevästä toiminnasta sekä noudattaa opettajan tai muun koulutushenkilökunnan antamia ohjeita. Alkoholinkäyttö on kielletty koulutuksen yhteydessä tai koulutustiloissa. Koulutustiloihin ei saa tuoda missään muodossa alkoholia, huumeita tai aseita tai mitään mikä on omiaan vähentämään muiden kurssilaisten turvallisuuden tunnetta tai viihtyisyyttä.

7. Asiakkaan tiedonantovelvollisuus

Asiakkaan on ilmoitettava viivytyksettä nimensä ja osoitteensa muutoksesta. Muutosilmoitus tulee tehdä kirjallisesti.

8. Riidan ratkaisu

Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet tullaan ratkaisemaan ensisijasesti neuvottelemalla, mutta mikäli tämä ei ole mahdollista niin toimivaltainen oikeuspaikka se suomalainen alioikeus, jonka tuomiopiirissä kurssin Järjestäjällä on kotipaikka. Kuluttaja-asiakkaan kohdalla noudatetaan kaikkia niitä oikeuksia, jotka laki kuluttajalle suo oikeuspaikanvalinnassa. Sovellettava laki on aina Suomen laki.

9. Voimaantulo

Nämä sopimusehdot astuvat voimaan, kun ne julkaistaan kurssin Järjestäjän internet-sivuilla.